Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

GARANCIA

Kellékszavatosság

 

A kellékszavatossági jogoddal élhetsz abban az esetben

A hibás teljesítés esetén velünk szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthetsz a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

A téged megillető jogok kellékszavatossági igényed alapján

Te – választásod szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhetsz:

Kérheted a kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az általad választott igény teljesítése lehetetlen vagy számunkra más igény teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna.

Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérted, illetve nem kérhetted, úgy igényelheted az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a mi költségünkre te is kijavíthatod, illetve mással kijavíttathatod vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhatsz.

Választott kellékszavatossági jogodról egy másikra is áttérhetsz, az áttérés költségét azonban te viseled, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra mi adtunk okot.

A kellékszavatossági igényed érvényesítésének határideje

Köteles vagy a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmed, hogy a szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogaidat már nem érvényesítheted.

Te velünk szemben érvényesítheted kellékszavatossági igényedet.

A kellékszavatossági jogaid érvényesítésének egyéb feltételei

A teljesítéstől számított 6 hónapon belül a kellékszavatossági igényed érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha igazolod, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást mi nyújtottuk. A teljesítéstől számított 6 hónap eltelte után azonban már te vagy köteles bizonyítani, hogy az általad felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 


 

Termékszavatosság

 

Ezúton tájékoztatunk, hogy az esetleges hibás teljesítésből eredő kártérítési felelősségünk mértékét a megrendelt termék vételárában maximalizáljuk.

A termékszavatossági jogoddal élhetsz abban az esetben

Ingó dolog (termék) hibája esetén  – választásod szerint – a kellékszavatossági igényt vagy termékszavatossági igényt érvényesítheted.

A téged megillető jogok termékszavatossági igényed alapján

Termékszavatossági igényként kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheted.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

A termékszavatossági igényed érvényesítésének határideje

Termékszavatossági igényed a termék az általunk forgalomba hozatalától számított 2 éven belül érvényesítheted. E határidő elteltével e jogosultságod elveszted.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheted termékszavatossági igényed?

Termékszavatossági igényed kizárólag velünk szemben gyakorolhatod. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén neked kell bizonyítanod.

A mentesülésünk esetei a termékszavatossági kötelezettség alól

Kizárólag akkor mentesülünk termékszavatossági kötelezettségünk alól, ha bizonyítani tudjuk, hogy:

• a terméket nem üzleti tevékenységünk körében gyártottuk, illetve hoztuk forgalomba, vagy

• a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

• a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítanunk.

Felhívjuk figyelmed, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthetsz. Termékszavatossági igényed eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényed velünk szemben érvényesítheted.

 


 

Jótállás

 

A jótállási jogoddal élhetsz abban az esetben

Hibás teljesítés esetén szerződés alapján jótállásra vagyunk kötelesek.

A téged megillető jogok a jótállás alapján és az erre vonatkozó határidők

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet határozza meg a kötelező jótállás eseteit. Az ezen esetkörbe nem tartozó termékek esetén nem vállalunk jótállást. A jótállási igényed a jótállási határidőben érvényesíthető. Ha a jótállásra kötelezettségünknek a felhívásodra - megfelelő határidőben - nem teszünk eleget, a jótállási igényed a felhívásban kitűzött határidő elteltétől számított 3 hónapon belül akkor is érvényesítheted bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. A jótállás időtartama 1 év. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási határidő a fogyasztási cikk a részedre történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést mi vagy a mi megbízottunk végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

A jótállás kötelező esetei

Bruttó 10 000 Ft eladási ár felett: háztartási készülékek, villamos energiával működtetett konyhai kisgépek, gázkészülékek, motoros kerti gépek és nem motoros kertészeti eszközök, motoros kézi szerszámok, legalább egyéves kihordási idejű gyógyászati segédeszközök és készülékek, napszemüvegek, egészségmegőrző termékek és eszközök, közlekedési eszközök, gyermekgondozási cikkek, gyermekmegfigyelő berendezések, gyermekhinták, csúszdák és hasonló tevékenységet igénylő gyermekjátékok bel- és kültéri, otthoni használatra, világítástechnikai termékek, biztonsági riasztó- és jelzőberendezések, elektronikus hírközlő végberendezések, híradástechnikai készülékek, információtechnikai készülékek, irodatechnikai berendezések, írásvetítők és filmtechnikai berendezések, optikai eszközök, hangszerek, bel- és kültéri bútorok, fekvőmatracok, mérőműszerek, generátorok, tápegységek, lőfegyverek, sporteszközök, vadászathoz és horgászathoz kapcsolódó eszközök, villamos energiával működtetett szépségápolási eszközök, nemes és félnemes szőrmésbőrből készült szőrmeruházati termékek. Valamint az előzőekben felsorolt termékcsoportokhoz tartozó termékek tartozékai és alkotórészei.

A jótállási kötelezettségünk alóli mentesülésünk esetei

A jótállási kötelezettségünk alól csak abban az esetben mentesülünk, ha bizonyítjuk, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

 


Az oldal tetejére